MENU

Member

Professors

Professor Takahisa OHJI
Associate Professor Kenji AMEI
Assistant Professor Kyohei KIYOTA

Students

M2 Nagisa ARAKI
  Kosuke ICHIYANAGI
  Tetsuya OKAZAKI
  Hiroki HIGASHI
  Riku FURUKAWA
  Kaiza MAKINO
  Naoki MIYATA
  Soichiro YAMAGUCHI
M1 Naoaki ANDO
  Haruka ISOGAI
  Tatsuhiro INOUE
  Kazuki KAWASE
  Takaya SHIMIZU
  Daiki TANAKA
  Shugo NAGASAWA
  Ryo MIYAUCHI
B4 Daichi INOUE
  Daichi SAEKI
  Masaaki SHIBATA
  Atsuki TANIKAWA
  Tatsuya TOCHISHITA
  Yasutaka MATSUNO
  Yuki MIZUNO
  Jin MIYAZAKI
  Takumi MURASE