MENU

Member

Professors

Professor Takahisa OHJI
Associate Professor Kenji AMEI

Students

M2 Daichi INOUE
  Daichi SAEKI
  Masaaki SHIBATA
  Atsuki TANIKAWA
  Tatsuya TOCHISHITA
  Yasutaka MATSUNO
  Takumi MURASE
M1 Takumi ASAKURA
  Naoki ISHIHARA
  Masato OHIRA
  Hiroto OGURI
  Kazuki OBATA
  Yuki KITAMORI
  Seiwa HAYASHIYAMA
  Takumi HARADA
B4 Yusuke AKIMOTO
  Yuya OBAYASHI
  Yuta SAKAMOTO
  Reiji HASHIZUME
  Kyota HISAMURA
  Takayuki MIZUNO
  Junki YUI
  Ryuto YOSHIDA
  Kouhei NISHI

Alumni